KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

ÖN BİLGİ. KVKK kapsamında kişisel verileriniz, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz hakkında aydınlatma metnini bilgilerinize sunarız.

MADDE 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

PINARLAR KURUMSAL HİZMETLER TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından bu aydınlatma metni uyarınca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İhtiyaç halinde şirketimize ulaşabileceğiz iletişim kanalları,

Adres : Liman Mah. Akdeniz Blv. Akdeniz İş Merkezi, 286/41, Konyaaltı, Antalya.

Telefon : +90 242 510 52 00 E-posta : info@siriusdeluxe.com

İnternet Sitesi : www.siriusdeluxe.com

MADDE 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

a. Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

d. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

f. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri yürütülmesi ile talep/şikayetlerin takibi,

h. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

i. Saklama ve arşiv faaliyetinin yürütülmesi,

j. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

k. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

Hiçbir kişisel veriniz, şirketin faaliyet alanı ve verinizin amacı dışında bir işlenmeye tabi tutulmamaktadır.

MADDE 3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

a. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verileriniz, 2. maddede yazılı amaçlar başta olmak üzere, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

b. Yurtdışı Aktarım

Kişisel verileriniz, 2. maddede yazılı amaçlar başta olmak üzere, seyahat ve konaklama güvenliği ile hukuksal ve mali işlemlerin yapılabilmesi, bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması ve depolanması, yedeklenmesi gibi işlemler amacıyla üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca sunucularını yurtdışında barındırabilen bilinen bilişim hizmetleri markaları (Google Gmail ve Drive, Microsoft OneDrive ve Azure, Dropbox) üzerinde yapılan işlemler sonucunda verileriniz ilgili yurtdışı sunucularında barınabilmektedir.

MADDE 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuksal Sebepleri

Kişisel verileriniz; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya mecralarında kurduğunuz iletişim ile; rezervasyon ve mail elektronik ortamlar aracılığıyla yahut konaklamanız sırasında fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a. Konaklama ve benzeri sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

b. Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunmasıyla ilgili olması,

c. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

d. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

e. Veri sahiplerinin açık rızalarının bulunması,

f. Herhangi bir hukuksal yükümlülüğün yerine getirilmesi.

MADDE 5. Kişisel Verilerinize Ait Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yazılı haklara sahipsiniz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, aydınlatma metni ve şirkete ait KVK politikaların bir örneğine elektronik ortamda erişim talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Yasal koşullar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin bilişim sistemleri vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin korunması Şirketimiz için önemlidir. Şirket politikamız gereği kişisel verilerinizle ilgili her türlü talebinizi çekinmeden iletmenizi rica ederiz. Saygılarımızla.

Yukarıda yer alan aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım.

(Bu imzanız yalnızca aydınlatma metnine yönelik olup, açık rıza verdiğiniz anlamına gelmemektedir.)

PINARLAR KURUMSAL HİZMETLER TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yukarıda aydınlatma metni ve VERBİS kayıtlarında gösterilen bilgi ve nedenlerle, açık rızama dahil işlemlerin her birindeki kişisel verilerimin (öncelikle pasaport bilgileri ve fotoğrafları) şimdiye kadar işlenmesine ve bundan sonra işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına açık rıza verdiğimi, ayrıca şirket tarafından bilgilendirme, kampanya ve pazarlama amaçlarıyla SMS ve e-posta almayı kabul ve beyan ederim.